Algemene voorwaarden

Header afbeelding: Algemene voorwaarden

TerWee advocaten

Download hier het pdf-bestand van onze Algemene Voorwaarden. U kunt dit pdf-bestand simpel raadplegen, downloaden en opslaan.

1. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door ATW Kantoor Meppel B.V., handelend onder de naam TerWee Advocaten.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan TerWee Advocaten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en ook op alle uit die opdracht voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen en/of werkzaamheden.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TerWee Advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW wordt uitgesloten. Werknemers, vennoten en anderen (voorheen) werkzaam bij of ten behoeve van TerWee Advocaten kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken.

4. Een opdracht komt pas tot stand, nadat Ter- Wee Advocaten de opdracht schriftelijk en/of per e-mail heeft aanvaard of anderszins blijkt van overeenstemming tussen TerWeeAdvocaten en de opdrachtgever over acceptatie door TerWee Advocaten van een opdracht. Bij de aanvaarding kan TerWee Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan TerWee Advocaten verbonden advocaten/werknemers, krachtens schriftelijke volmacht.

5. Indien bij of in verband met de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van TerWee Advocaten leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door TerWee Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TerWee Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Iedere vordering tot vergoeding van schade verjaart na verloop van één jaar en vervalt na verloop van twee jaar na de aanvang van de dag waarop de opdrachtgever met de schade en met TerWee Advocaten als daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

6. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking biedt, dan is iedere aansprakelijkheid van TerWee Advocaten beperkt tot een bedrag van maximaal tweemaal het gedeclareerde honorarium (excl. BTW) voor de betreff ende opdracht met een maximum van € 30.000 (excl. BTW). De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of grove schuld van TerWee Advocaten. De laatste volzin van art. 5 is van overeenkomstige toepassing.

7. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht anders dan in verband met beroepsaansprakelijkheid en als TerWee Advocaten voor dergelijke schade aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarop jegens de door TerWee Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan worden gemaakt, vermeerderd met het eigen risico.

8. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens (gewezen) werknemers, vennoten en bestuurders van alsmede andere met TerWee Advocaten verbonden (rechts)personen is uitgesloten. Ten behoeve van al deze personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd en zij kunnen te allen tijde een beroep doen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

9. TerWee Advocaten is bevoegd om in verband met de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. TerWee Advocaten is bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

10. Indien TerWee Advocaten in verband met de uitvoering van de opdracht wordt aangesproken door een derde, zal de opdrachtgever de in verband daarmee door TerWee Advocaten te maken kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen, te betalen boetes en schadevergoeding aan TerWee Advocaten vergoeden, behoudens voor zover TerWee Advocaten aanspraak heeft op vergoeding van deze kosten onder een afgesloten verzekering.

11. TerWee Advocaten voert de opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

12. TerWee Advocaten declareert haar werkzaamheden op basis van bestede tijd maal het gebruikelijke of overeengekomen uurtarief (het honorarium), behoudens die gevallen waarin uitdrukkelijk per e-mail of schriftelijk een andere afspraak is gemaakt. Het honorarium wordt verhoogd met 6% kantoorkosten en omzetbelasting. Kantoorkosten zijn een vaste opslag op het uurtarief ter dekking van de algemene kantoorkosten. TerWee Advocaten is gerechtigd het honorarium elk jaar per 1 januari aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

13. De kosten (verschotten) die TerWee Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever aan derden betaalt (zoals deurwaarderskosten, griffi erechten etc.) zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dat geldt ook voor reiskosten. 14. Indien in het kader van   n opdracht ten behoeve van meerdere opdrachtgevers werkzaamheden worden verricht, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van declaraties.

15. TerWee Advocaten is gerechtigd een voorschotbetaling te bedingen, bij aanvang van de overeenkomst en daarnaast gedurende de uitvoering van de overeenkomst, indien de aard en ontwikkeling van de zaak daartoe aanleiding geven. Het voorschotbedrag wordt verrekend met de einddeclaratie. Het verschuldigde voorschot is geen indicatie van de totale kosten van de behandeling van het dossier.

16. Tenzij anders overeengekomen, dienen declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. In dat geval is over het niet betaalde gedeelte van de declaratie inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldatum. Als TerWee Advocaten invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de invordering verband houden voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 7% van de opstaande declaraties inclusief btw. TerWee Advocaten is bevoegd om in geval van verzuim de uitvoering van de opdracht op te schorten of te be indigen.

17. TerWee Advocaten maakt gebruik van een klachtenregeling die op haar dienstverlening van toepassing is. Op de website van TerWee Advocaten staat die klachtenregeling vermeld waarbij is aangegeven hoe een klacht kan worden ingediend en wordt behandeld.

18. TerWee Advocaten is op grond van de geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en fi nancieren van terrorisme) verplicht om de identiteit van cli nten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever hierover te informeren.

19. TerWee Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring die is te vinden op onze website.

20. Op de rechtsverhouding tussen TerWee Advocaten en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Assen.

21. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/ of strekking bindend. Meppel, 1 juli 2021

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!